Home » Meer weten? » Links

Links

Bij OPSY komt kennis over mensen met leermoeilijkheden en psychische problemen samen. OPSY is een onderdeel van GGzE. OPSY werkt ook veel samen met andere partijen.

Logo GGzE GGzE wil de beste zorg bieden aan mensen met bijzondere psychiatrische problemen. Alle zorg en ondersteuning is erop gericht dat iemand zo goed mogelijk kan meedoen aan de maatschappij.
In het Landelijk Kenniscentrum LVB participeren organisaties uit de gehandicaptenzorg, jeugdzorg, jeugd-ggz en justitie en er zijn actieve werkrelaties met universiteiten, hogescholen en kenniscentra. Tevens zijn er multifunctionele centra (MFC’s) tot stand gekomen als regionale initiatieven van psychiatrische instellingen en orthopedagogische behandelcentra / instellingen verstandelijk gehandicaptenzorg. De MFC’s zijn verenigd in het landelijk platform MFC.
 De NVA zet zich in voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten in alle levensfasen en op alle levensterreinen. Door belangenbehartiging, door betrouwbare informatievoorziening en door lotgenotencontact in de buurt. Kijk voor meer info over autisme ook op de autismewegwijzer.
Labyrint in perspectief is een organisatie voor familieleden en directbetrokkenen van cliënten met psychiatrische problemen. Deze stichting heeft tot doel te bevorderen dat de situatie van familieleden en direct betrokkenen van cliënten met psychiatrische problemen, alsmede van de cliënten zelf, leefbaar is, zowel individueel, sociaal als maatschappelijk.