Home » Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring website OPSY

GGzE, waarvan OPSY een onderdeel is, ziet de bescherming van persoonsgegevens als een randvoorwaarde voor mensgerichte zorg. Bezoekers van onze website kunnen erop vertrouwen dat we persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant verwerken. We vragen alleen om persoonsgegevens waar dat nodig is om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, voor het bijhouden van statistieken van het gebruik van de website en om te kunnen voldoen aan wettelijke voorschriften.

GGzE is verantwoordelijk voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens wanneer je deze website gebruikt. Op deze pagina lees je precies hoe we dat doen, welke gegevens we verzamelen en waarvoor we die gegevens gebruiken.

Contact

OPSY
Postbus 909
5600 AX Eindhoven
(040) 214 10 45

Contact Functionaris Gegevensbescherming.

De Functionaris Gegevensbescherming van GGzE is te bereiken via fg@ggze.nl.

Persoonsgegevens die we verwerken

Als je onze website gebruikt verzamelen we de volgende gegevens:

Gegevens over activiteiten op onze website

We houden bij welke pagina’s bezocht worden en, in sommige gevallen, op welke links geklikt wordt. We doen dat zo dat deze gegevens niet te herleiden zijn tot individuele bezoekers. We slaan bijvoorbeeld geen IP-nummers op.

Internetbrowser en apparaat-type

We houden bij welke internetbrowser en welk apparaat bezoekers van onze website  gebruiken. Ook hier zorgen we ervoor dat deze gegevens niet te herleiden zijn tot individuele bezoekers.

Als je het aanmeldformulier op de website gebruikt, willen we er op wijzen dat er bij het versturen rekening wordt gehouden met privacywetgeving. Veilige manieren om informatie te verzenden zijn via onder andere via Zivver, Zorgmail of via aangetekende post.

E‑mailadres

Op het aanmeldformulier vragen we je als aanmelder om je e-mailadres om te kunnen reageren op je aanmelding.

Voor‑ en achternaam

We vragen je je naam, die van je cliënt, zijn huisarts en zijn naasten in te vullen. We willen jou en je cliënt graag netjes aan kunnen spreken in bijvoorbeeld e-mails en willen graag weten wie er nog meer een rol spelen in het leven van de cliënt. Ook hebben we je naam en die van je cliënt nodig om de aanmelding goed te kunnen afronden.

Telefoonnummer

We vragen om een telefoonnummer van jou, je cliënt, zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger en zijn of haar huisarts zodat we waar nodig contact op kunnen nemen.

Adres

We hebben jouw adres, dat van je cliënt en de woonplaats van de huisarts nodig om de aanmelding te kunnen verwerken.

Geboortedatum

We vragen om de geboortedatum van de cliënt en naasten van de cliënt, om ons een goed beeld te kunnen vormen van de cliënt en zijn of haar omgeving.

Geslacht

Om een goed beeld te kunnen krijgen van de cliënt vragen we om zijn of haar geslacht.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken

Op het aanmeldformulier op de website wordt gevraagd om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

Gezondheid

We vragen om details over de psychische en fysieke gezondheid, medicijngebruik en leefsituatie.

Burgerservicenummer

We vragen om het burgerservicenummer van de cliënt.

Nationaliteit en culturele herkomst

We vragen om de nationaliteit en culturele herkomst om ons een goed beeld te kunnen vormen van de cliënt.

Verzekeringsgegevens

Bij een aanmelding voor zorg of ondersteuning vragen we om informatie over de zorgverzekering.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

GGzE verwerkt je persoonsgegevens, afhankelijk van je gebruik van de website, voor de volgende doelen:

Aanmelding voor verzekerde zorg

Om verzekerde zorg te kunnen bieden en de financiering ervan te kunnen regelen moeten we de cliënt inschrijven in ons elektronisch patiëntendossier (EPD). Hiervoor hebben we gegevens nodig over de cliënt en zijn of haar gezondheid.

Verlenen van zorg

We willen contact op kunnen nemen met de aanmelder, cliënt en andere betrokkenen indien dit nodig of wenselijk is in het kader van de behandeling.

Verbeteren website

We willen jou met onze websites graag zo goed mogelijk helpen. Daarom verzamelen we statistieken over het gebruik van de website. Die leren ons welke informatie interessant gevonden wordt en welke juist niet. En we kunnen zien of bezoekers makkelijk hun weg kunnen vinden in de website. Hiervoor gebruiken we alleen zogenaamde ‘geaggregeerde’ gegevens, dus geen individuele gegevens die direct naar jou te herleiden zijn.

Websitebezoekers jonger dan 16 jaar

GGzE heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden je als ouder dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van je kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Op de website Veilig internetten.nl vind je nuttige informatie over omgaan met kinderen online.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

GGzE neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor jou of andere personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van OPSY) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

GGzE bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

* Ingevulde aanmeldformulieren worden bewaard in ons elektronisch patiëntendossier (EPD).

* Indien gegevens worden opgenomen in ons elektronisch patiëntendossier (EPD), geldt een (wettelijk verplichte) bewaartermijn van 15 jaar.

* De gegevens over activiteiten op de website, internetbrowser en apparaat-type bewaren we 14 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden

GGzE verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. GGzE blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

GGzE gebruikt op deze website alleen zogenaamde technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door GGzE en heb je het recht op ‘gegevensoverdraagbaarheid’. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben opgeslagen in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je via deze website verstrekte persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens bij ons indienen via het formulier vraag/verzoek persoonsgegevens.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, zullen wij je vervolgens vragen je te legitimeren. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens heel serieus en nemen passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

GGzE heeft op deze website de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

* Wij gebruiken beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall, op alle servers die we gebruiken en op alle computers waarmee we gegevens op de servers opvragen en aanpassen.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als je aanwijzingen hebt van misbruik, vul dan het klachtenformulier in.

Veranderingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en correcties in deze privacyverklaring aan te brengen op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.